Tháng Ba 21, 2023

Di tích về người tối cổ trên đất nước ta được phát hiện đầu tiên ở đâu? Vào thời gian nào? Hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn) vào năm 1964-1965 Núi Đọ (Thanh Hoá) vào năm 1960 Dốc Mơ (Sông Bé) vào năm 1977 Dầu Giây (Đồng Nai) vào năm 1971

Di tích về người tối cổ trên đất nước ta được phát hiện đầu tiên ở đâu? Vào thời gian nào?

  • Hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn) vào năm 1964-1965
  • Núi Đọ (Thanh Hoá) vào năm 1960
  • Dốc Mơ (Sông Bé) vào năm 1977
  • Dầu Giây (Đồng Nai) vào năm 1971