Tháng Bảy 4, 2022

Chủ thể chủ yếu tiến hành công tác tư tưởng ở chi bộ?

Chủ thể chủ yếu tiến hành công tác tư tưởng ở chi bộ?

A. Toàn thể đảng viên mà nòng cốt là chi ủy và đồng chí được phân công phụ trách công tác chính trị tư tưởng của chi bộ.

B. Toàn bộ các tổ chức của hệ thống chính trị.

C. Toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

D. Các cơ quan làm công tác tư tưởng do Đảng thành lập.

Chọn đáp án là A