Tháng Năm 19, 2022

Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của phép tính \(\frac{{ – 2}}{{13}} + \frac{{ – 11}}{{26}}\)

Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của phép tính \(\frac{{ – 2}}{{13}} + \frac{{ – 11}}{{26}}\)

A. Là số nguyên âm

B. Là số nguyên dương

C. Là số hữu tỉ âm

D. Là số hữu tỉ dương

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Đưa hai phân số về cùng mẫu rồi thực hiện phép cộng hai phân số cùng mẫu.

Với \(x = \frac{a}{m};\,y = \frac{b}{m}\,\left( {a,b,m \in \mathbb{Z},\,m > 0} \right)\) ta có:

\(x + y = \frac{a}{m} + \frac{b}{m} = \frac{{a + b}}{m}\) .

Ta có \(\frac{{ – 2}}{{13}} + \frac{{ – 11}}{{26}} = \frac{{ – 4}}{{26}} + \frac{{ – 11}}{{26}} = \frac{{ – 15}}{{26}}\).

Do đó kết quả là số hữu tỉ âm.

Chọn C.