Tháng Mười Hai 6, 2023

Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: \(\sqrt {3x – 5\sqrt x – 2} = ?\) (cho biểu thức đã xác định). A \(\sqrt {\left( {3\sqrt x + 1} \right)\left( {\sqrt x – 2} \right)} \) B \(\sqrt {\left( {3\sqrt x – 1} \right)\left( {\sqrt x + 2} \right)} \) C \(\sqrt {\left( {\sqrt x – \frac{1}{3}} \right)\left( {\sqrt x + 2} \right)} \) D \(\sqrt {\left( {\sqrt x + \frac{1}{3}} \right)\left( {\sqrt x – 2} \right)} \)

Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: \(\sqrt {3x – 5\sqrt x – 2} = ?\) (cho biểu thức đã xác định).

A \(\sqrt {\left( {3\sqrt x + 1} \right)\left( {\sqrt x – 2} \right)} \)

B \(\sqrt {\left( {3\sqrt x – 1} \right)\left( {\sqrt x + 2} \right)} \)

C \(\sqrt {\left( {\sqrt x – \frac{1}{3}} \right)\left( {\sqrt x + 2} \right)} \)

D \(\sqrt {\left( {\sqrt x + \frac{1}{3}} \right)\left( {\sqrt x – 2} \right)} \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Phân tích biểu thức ở trong căn thành nhân tử.

Lời giải chi tiết:

Với các giá trị của \(x\) để biểu thức đã cho xác định ta có:

\(\sqrt {3x – 5\sqrt x – 2} \)\( = \sqrt {3x – 6\sqrt x + \sqrt x – 2} \)\( = \sqrt {3\sqrt x \left( {\sqrt x – 2} \right) + \left( {\sqrt x – 2} \right)} \)\( = \sqrt {\left( {\sqrt x – 2} \right)\left( {3\sqrt x + 1} \right)} \)

Chọn A.