Tháng Năm 28, 2023

Chọn câu trả lời đúng. Tứ giác nào có hai đường chéo vuông góc với nhau?

Chọn câu trả lời đúng. Tứ giác nào có hai đường chéo vuông góc với nhau?

A. Hình bình hành

B. Hình chữ nhật

C. Hình vuông

D. Hình thang cân

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Phương pháp: Dựa vào tính chất của hình vuông, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thang cân

Lời giải chi tiết:

Cách giải: Hình vuông có hai đường chéo vuông góc với nhau.

Chọn C.