Tháng Năm 31, 2023

Cho đường chéo của cạnh hình vuông dài 5 cm, bình phương độ dài cạnh hình vuông là:

Cho đường chéo của cạnh hình vuông dài 5 cm, bình phương độ dài cạnh hình vuông là:

A. 25 cm

B. 20 cm

C. 12,5 cm

D. 20 cm

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Phương pháp: Sử dụng định lí Py-ta-go trong tam giác vuông

Lời giải chi tiết:

Cách giải: Có hình vuông ABCD( hình vẽ), AC là đường chéo

Xét tam giác ADC có \(\widehat{D}=90{}^\circ \)

\(\begin{align} & A{{C}^{2}}=A{{D}^{2}}+D{{C}^{2}} \\ & A{{C}^{2}}=2A{{D}^{2}}\,\,\,\,\,(do\,\,\,AD=DC) \\ & {{5}^{2}}=2A{{D}^{2}} \\ & \Rightarrow A{{D}^{2}}=12,5 \\\end{align}\)

Chọn C