Tháng Năm 28, 2023

Cho tam giác ABC vuông tại

Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M, N, P lần lượt là các trung điểm của AB, BC, AC. Tam giác ABC cần có thêm điều kiện gì để hình chữ nhật AMNP là hình vuông?

A. \(AB=\frac{1}{2}AC\)

B. \(AB=AC\)

C. \(AC=\frac{1}{2}AB\)

D. \(\widehat{B}=60{}^\circ \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Phương pháp:

Sử dụng dấu hiệu nhận biết:

+) Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông

Lời giải chi tiết:

Cách giải: Hình chữ nhật AMNP là hình vuông \(\Leftrightarrow AM=AP\) .

Mà \(AM=\frac{1}{2}AB;AP=\frac{1}{2}AC(gt)\) nên \(AM=AP\Leftrightarrow AB=AC\).

Vậy nếu tam giác ABC vuông cân tại A thì hình chữ nhật AMNP là hình vuông.

Chọn B.