Tháng Năm 28, 2023

Chọn câu đúng. Hình nào sau đây có 4 trục đối xứng ?

Chọn câu đúng. Hình nào sau đây có 4 trục đối xứng ?

A. Hình vuông

B. Hình chữ nhật

C. Hình thoi

D. Hình bình hành

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức: trục đối xứng của các đa giác

Lời giải chi tiết:

Ta có

+) Hình chữ nhật có 2 trục đối xứng.

+) Hình thoi có 2 trục đối xứng.

+) Hình bình hành không có trục đối xứng.

+) Hình vuông có 4 trục đối xứng.

Chọn A.