Tháng Năm 21, 2022

Chọn câu đúng.

Chọn câu đúng.

A. \(\frac{3}{2} \in Q\)

B. \(\frac{2}{3} \in Z\)

C. \( – \frac{9}{2} \notin Q\)

D. \( – \;6 \in N\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về số hữu tỉ.

Ta có \( – 6 \in \mathbb{Z}\) nên D sai.

\(\frac{2}{3} \in Q;\,\frac{2}{3} \notin \mathbb{Z}\) nên B sai.

\( – \frac{9}{2} \in \mathbb{Q}\) nên C sai.

\(\frac{3}{2} \in \mathbb{Q}\) nên A đúng.

Chọn A.