Tháng Năm 29, 2023

Cho tứ giác ABCD, trong đó \(\widehat{A\,\,}+\widehat{B\,\,}=140{}^\circ \) .Tổng \(\widehat{C\,\,}+\widehat{D\,\,}=?\)

Cho tứ giác ABCD, trong đó \(\widehat{A\,\,}+\widehat{B\,\,}=140{}^\circ \) .Tổng \(\widehat{C\,\,}+\widehat{D\,\,}=?\)

A. \(220{}^\circ \)

B. \(200{}^\circ \)

C. \(160{}^\circ \)

D. \(150{}^\circ \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn:

Trong tứ giác ABCD có:

\(\widehat{\,C\,\,}+\widehat{\,D\,\,}=360{}^\circ -\left( \widehat{A\,\,}+\widehat{\,B\,\,} \right)=360{}^\circ -140{}^\circ =220{}^\circ \)

Chọn A