Tháng Sáu 5, 2023

Các góc của tứ giác có thể là:

Các góc của tứ giác có thể là:

A. 4 góc nhọn

B. 4 góc tù

C. 4 góc vuông

D. 1 góc vuông, 3 góc nhọn

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Lời giải chi tiết:

Tổng các góc trong 1 tứ giác bằng \(360^0\).

Các góc của tứ giác có thể là 4 góc vuông vì khi đó tổng các góc của tứ giác này bằng \(360^0\) .

Các trường hợp còn lại không thỏa mãn định lí tổng các góc trong tam giác.

Chọn C.