Tháng Tư 19, 2024

Cho tam giác \(ABC\) và điểm \(M\) là trung điểm của \(AB\). Đường song song với \(BC\) kẻ từ \(M\) cắt \(AC\) tại \(N\) . Cho \(MN=12cm\) thì \(BC\) bằng:

Cho tam giác \(ABC\) và điểm \(M\) là trung điểm của \(AB\). Đường song song với \(BC\) kẻ từ \(M\) cắt \(AC\) tại \(N\) . Cho \(MN=12cm\) thì \(BC\) bằng:

A. \(6cm\)

B. \(24cm\)

C. \(36cm\)

D. \(3cm\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Phương pháp:

Sử dụng tính chất của đường trung bình của tam giác: Độ dài đường trung bình của tam giác bằng một nửa cạnh đáy

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

Xét tam giác \(ABC\) có:

\(\left. \begin{align} & MA=MB\left( gt \right) \\ & MN//BC \\\end{align} \right\}\Rightarrow NA=NC\)

Do đó \(MN\) là đường trung bình của tam giác \(ABC\).

\(\Rightarrow MN=\frac{BC}{2}\Rightarrow BC=2MN=2.12=24cm\)

Chọn B