Tháng Năm 26, 2022

Cho số hữu tỉ \(y = \frac{{2a – 1}}{{ – 3}}.\) Với giá trị nào của \(a\) thì \(y\) không là số dương và cũng không là số âm.

Cho số hữu tỉ \(y = \frac{{2a – 1}}{{ – 3}}.\) Với giá trị nào của \(a\) thì \(y\) không là số dương và cũng không là số âm.

A. \(1\)

B. \(\frac{1}{2}\)

C. \(2\)

D. \(4\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Số hữu tỉ \(0\) không là số dương cũng không là số âm.

Vì số hữu tỉ \(0\) không là số dương cũng không là số âm nên để \(y = \frac{{2a – 1}}{{ – 3}}\) không dương cũng không âm thì

\(y = 0\) suy ra \(\frac{{2a – 1}}{{ – 3}} = 0\) \( \Rightarrow 2a – 1 = 0 \Rightarrow a = \frac{1}{2}\) .

Chọn B.