Tháng Sáu 5, 2023

Cho \(Q=\left( \frac{{{(x-1)}^{2}}}{3x+{{(x-1)}^{2}}}-\frac{1-2{{x}^{2}}+4x}{{{x}^{3}}-1}+\frac{1}{x-1} \right):\frac{3x}{{{x}^{3}}+x}\) a) Rút gọn Q b) Tìm giá trị nhỏ nhất của Q.

Cho \(Q=\left( \frac{{{(x-1)}^{2}}}{3x+{{(x-1)}^{2}}}-\frac{1-2{{x}^{2}}+4x}{{{x}^{3}}-1}+\frac{1}{x-1} \right):\frac{3x}{{{x}^{3}}+x}\)

a) Rút gọn Q b) Tìm giá trị nhỏ nhất của Q.

Phương pháp giải:

a) Phương pháp giải:

+) Tìm ĐKXĐ của biểu thức.

+) Sử dụng các bước biến đổi phân thức đã được học để rút gọn biểu thức.

Lời giải chi tiết:

Lời giải:

a) ĐK:

\(\left\{ \begin{array}{l}3x + {\left( {x – 1} \right)^2} \ne 0\\{x^3} – 1 \ne 0\\{x^3} + x \ne 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ne \pm 1\\x \ne 0\end{array} \right..\)

\(\begin{array}{l}Q = \left[ {\frac{{{{(x – 1)}^2}}}{{3x + {{(x – 1)}^2}}} – \frac{{1 – 2{x^2} + 4x}}{{{x^3} – 1}} + \frac{1}{{x – 1}}} \right]:\frac{{3x}}{{{x^3} + x}}\\\,\,\,\,\, = \left[ {\frac{{{{\left( {x – 1} \right)}^2}}}{{3x + {x^2} – 2x + 1}} – \frac{{1 – 2{x^2} + 4x}}{{\left( {x – 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}} + \frac{1}{{x – 1}}} \right]:\frac{{3x}}{{x\left( {{x^2} + 1} \right)}}\\\,\,\,\,\, = \left[ {\frac{{{{\left( {x – 1} \right)}^2}}}{{{x^2} + x + 1}} + \frac{{2{x^2} – 4x – 1}}{{\left( {x – 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}} + \frac{1}{{x – 1}}} \right].\frac{{x({x^2} + 1)}}{{3x}}\\\,\,\,\,\, = \frac{{{{(x – 1)}^3} + 2{x^2} – 4x – 1 + {x^2} + x + 1}}{{{x^3} – 1}}.\frac{{{x^2} + 1}}{3}\\\,\,\,\,\, = \frac{{{x^3} – 3x{}^2 + 3x – 1 + 2{x^2} – 4x – 1 + {x^2} + x + 1}}{{{x^3} – 1}}.\frac{{{x^2} + 1}}{3}\\\,\,\,\,\, = \frac{{{x^3} – 1}}{{{x^3} – 1}}.\frac{{{x^2} + 1}}{3} = \frac{{{x^2} + 1}}{3}.\end{array}\)

b) Ta có Q = \(\frac{{{x}^{2}}+1}{3}\),

\({{x}^{2}}\ge 0\,\,\forall x\Rightarrow {{x}^{2}}+1\ge 1\,\,\forall x\Rightarrow \frac{{{x}^{2}}+1}{3}\ge \frac{1}{3}\forall x\)

Vậy \(Max\,\,Q=\frac{1}{3}.\)