Tháng Tư 19, 2024

Cho hình thoi có độ dài hai đường chéo là 24cm và 10cm. Tính độ dài cạnh hình thoi.

Cho hình thoi có độ dài hai đường chéo là 24cm và 10cm. Tính độ dài cạnh hình thoi.

A. 12cm

B. 13cm

C. 14cm

D. 15cm

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

+ Ta dựa vào tính chất hình thoi để tính độ dài hai cạnh AH, HB

+ Tính độ dài cạnh hình thoi dựa vào định lý Pitago.

Lời giải chi tiết:

Giả sử ABCD là hình thoi có hai đường chéo AC = 10 cm, BD = 24cm.

Do ABCD là hình thoi nên:

\(AC \bot BD;\,\,AH = {1 \over 2}AC = {1 \over 2}.10 = 5\left( {cm} \right);\,\,HB = {1 \over 2}BD = {1 \over 2}.24 = 12\left( {cm} \right).\)

Xét tam giác AHB vuông tại H ta có: \(A{B^2} = A{H^2} + H{B^2} = {5^2} + {12^2} = 25 + 144 = 169\)

Suy ra AB = 13cm.

Chọn B