Tháng Mười Hai 6, 2023

Cho hình thang cân \(ABCD\,\,\,\left( {AB\parallel CD} \right);\) \(CD = 2AD = 2AB = 8\). Tính diện tích của hình thang đó. A \(12\sqrt 2 \) B \(12\sqrt 3 \) C \(12\) D \(12\sqrt 6 \)

Cho hình thang cân \(ABCD\,\,\,\left( {AB\parallel CD} \right);\) \(CD = 2AD = 2AB = 8\). Tính diện tích của hình thang đó.

A \(12\sqrt 2 \)

B \(12\sqrt 3 \)

C \(12\)

D \(12\sqrt 6 \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

– Kẻ \(AH,\,\,BK\) cùng vuông góc với \(CD\) \(\left( {H,\,\,K \in CD} \right)\). Chứng minh \(ABKH\) là hình chữ nhật.

– Tính \(DH,\,\,CK\).

– Áp dụng định lí Pytago tính \(AH\).

– Tính diện tích hình thang: \({S_{ABCD}} = \frac{{\left( {AB + CD} \right).AH}}{2}\).

Lời giải chi tiết:

Kẻ \(AH,\,\,BK\) cùng vuông góc với \(CD\) \(\left( {H,\,\,K \in CD} \right)\).

Xét tứ giác \(ABKH\) có: \(\left\{ \begin{array}{l}AB\parallel HK\\AH\parallel BK\end{array} \right.\), suy ra \(ABKH\) là hình bình hành.

Lại có \(\angle AHK = {90^0}\) nên \(ABKH\) là hình chữ nhật, do đó \(HK = AB = 4\).

Xét \(\Delta ADH\) và \(\Delta BCK\) có:

\(\angle AHD = \angle BKC = {90^0}\);

\(AD = BC\) (tính chất hình thang cân);

\(\angle ADH = \angle ACK\) (tính chất hình thang cân).

\( \Rightarrow \Delta ADH = \Delta BCK\) (cạnh huyền – góc nhọn) \( \Rightarrow DH = CK\) (hai cạnh tương ứng).

Mà \(DH + CK = CD – HK = 8 – 4 = 4\).

Do đó \(DH = CK = 2\).

Áp dụng định lí Pytago trong tam giác vuông \(ADH\) ta có:

\(A{H^2} = A{D^2} – D{H^2}\) \( \Leftrightarrow A{H^2} = {4^2} – {2^2} = 12\) \( \Leftrightarrow AH = 2\sqrt 3 \).

Vậy diện tích hình thang \(ABCD\) là: \({S_{ABCD}} = \frac{{\left( {AB + CD} \right).AH}}{2}\) \( = \frac{{\left( {4 + 8} \right).2\sqrt 3 }}{2} = 12\sqrt 3 \).