Tháng Sáu 8, 2023

Cho hình thang cân ABCD có AB //CD, O là giao điểm của AC và BD. Chứng minh rằng OA = OB, OC = OD.

Cho hình thang cân ABCD có AB //CD, O là giao điểm của AC và BD. Chứng minh rằng OA = OB, OC = OD.

Phương pháp giải:

Áp dụng các dấu hiệu nhận biết của hình thang cân:

+ Có 2 góc kề một đáy bằng nhau \(\left( {\angle {\rm{DAB}} = \angle {\rm{ABC}}} \right)\)

+ Có 2 đường chéo bằng nhau \(\left( {AD = BC} \right)\)

Lời giải chi tiết:

Xét \(\Delta ABD\) và \(\Delta BAC\) ta có:

\(\begin{array}{l}AB\,\,chung\\AD = BC\,\,\,\left( {tc} \right)\\BD = AC\,\,\left( {tc} \right)\\ \Rightarrow \Delta ABD = \Delta BAC\,\,\,\left( {c – c – c} \right)\end{array}\)

\( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\angle ADB = \angle ACB\\\angle ABD = \angle BAC\end{array} \right.\) (các cặp góc tương ứng).

Xét \(\Delta AOB\) ta có: \(\angle ABD = \angle BAD\,\,\,\left( {cmt} \right)\) hay \(\angle ABO = \angle BAO\)

\( \Rightarrow \Delta ABO\) cân tại \(O\) (định nghĩa).

\( \Rightarrow AO = OB\) (tính chất).

Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}AC = AO + OC\\BD = BO + OD\end{array} \right.\)

Mà \(BD = AC\) (hai đường chéo của hình thang cân)

\( \Rightarrow OD = OC\) (theo tính chất bắc cầu).