Tháng Sáu 9, 2023

Cho hình thang cân \(ABCD (AB // CD)\) đáy nhỏ \(AB = 8 cm\), đáy lớn \(CD = 12 cm\). Kẻ đường cao \(AH\). Độ dài \(DH\) bằng:

Cho hình thang cân \(ABCD (AB // CD)\) đáy nhỏ \(AB = 8 cm\), đáy lớn \(CD = 12 cm\). Kẻ đường cao \(AH\). Độ dài \(DH\) bằng:

A. \(2cm\)

B. \(4cm\)

C. \(8cm\)

D. \(10cm\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có \(DH=\frac{1}{2}\left( CD-AB \right)\)

\(DH = DH=\frac{1}{2}\left( 12-8 \right)=2\,\,cm\)

Vậy \(DH = 2cm\)

Chọn A.