Tháng Sáu 5, 2023

Cho hình thang cân \(ABCD (AB // CD)\). Có góc \(BAD\) bằng \({60^0}\) . Số đo góc \(C\) bằng:

Cho hình thang cân \(ABCD (AB // CD)\). Có góc \(BAD\) bằng \({60^0}\) . Số đo góc \(C\) bằng:

A. \({50^0}\)

B. \({60^0}\)

C. \({120^0}\)

D. \({80^0}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có \(\widehat{D}+\widehat{A}={{180}^{0}}\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \widehat D = {180^0} – \widehat A\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {180^0} – {60^0}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {120^0}\end{array}\)

Do \(ABCD\) là hình thang cân nên \(\widehat{D}=\widehat{C}={{120}^{0}}\)

Vậy \(\widehat{C}={{120}^{0}}\)

Chọn C