Tháng Ba 3, 2024

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ bên

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng f(x) là một trong bốn hàm được đưa ra trong các phương án A, B, C, D dưới đây. Tìm f(x).

A. $f\left( x \right) = {x^4} – 2{x^2}$
B. $f\left( x \right) = {x^4} + 2{x^2}$
C. $f\left( x \right) = – {x^4} + 2{x^2} – 1$
D. $f\left( x \right) = – {x^4} + 2{x^2}$
Hướng dẫn
Ta có $\mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } y = – \infty$ và $\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } y = – \infty\Rightarrow$ hệ số của $x^4$ âm nên loại A và B.
Mà (C) qua O(0;0) nên D đúng.