Tháng Ba 3, 2024

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau?

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau?

A. $y = – {x^4} + 2{x^2} – 1.$
B. $y = {x^4} – 2{x^2} – 1.$
C. $y = {x^4} – 2{x^2} + 1.$ ​
D. $y = – {x^4} – 2{x^2} – 1.$
Hướng dẫn
Ta có nhánh bên tay phải của đồ thị hàm số đi lên suy ra a>0 loại câu A, D.
Quan sát đồ thị hàm số đi qua điểm (0;-1) nên loại câu C.