Tháng Sáu 9, 2023

Cho hai biểu thức \(A = \frac{{2\sqrt x – 4}}{{\sqrt x – 1}}\) và \(B = \frac{{\sqrt x }}{{\sqrt x – 1}} + \frac{3}{{\sqrt x + 1}} + \frac{{6\sqrt x – 4}}{{1 – x}}\) \(\left( {x \ge 0;\,\,x \ne 1} \right)\). Tính giá trị của biểu thức \(A\) khi \(x = 9\). A \(1\) B \(-1\) C \(2\) D \(0\)

Cho hai biểu thức \(A = \frac{{2\sqrt x – 4}}{{\sqrt x – 1}}\) và \(B = \frac{{\sqrt x }}{{\sqrt x – 1}} + \frac{3}{{\sqrt x + 1}} + \frac{{6\sqrt x – 4}}{{1 – x}}\) \(\left( {x \ge 0;\,\,x \ne 1} \right)\). Tính giá trị của biểu thức \(A\) khi \(x = 9\).

A \(1\)

B \(-1\)

C \(2\)

D \(0\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Thay \(x = 9\) vào \(A\) và tính giá trị.

Lời giải chi tiết:

Điều kiện : \(x \ge 0,\,\,\,x \ne 1.\)

Thay \(x = 9\) (tmđk) vào biểu thức \(A\), ta có : \(A = \frac{{2\sqrt 9 – 4}}{{\sqrt 9 – 1}} = \frac{{2.3 – 4}}{{3 – 1}} = \frac{2}{2} = 1\)

Vậy với \(x = 9\) thì \(A = 1.\)

Chọn A.