Tháng Năm 28, 2023

Cho biết \(3\left( {1 – 4x} \right)\left( {x – 1} \right) + 4\left( {3x – 2} \right)\left( {x + 3} \right) = – 27\). Giá trị của \(x\) là:

Cho biết \(3\left( {1 – 4x} \right)\left( {x – 1} \right) + 4\left( {3x – 2} \right)\left( {x + 3} \right) = – 27\). Giá trị của \(x\) là:

A. \( – 1\)

B. \(0\)

C. \(1\)

D. \(2\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}\;\;\;\;\;3\left( {1 – 4x} \right)\left( {x – 1} \right) + 4\left( {3x – 2} \right)\left( {x + 3} \right) = – 27\\ \Leftrightarrow (3.1 – 3.4x)\left( {x – 1} \right) + \left( {4.3x – 4.2} \right)\left( {x + 3} \right) = – 27\\ \Leftrightarrow \left( {3 – 12x} \right)\left( {x – 1} \right) + \left( {12x – 8} \right)\left( {x + 3} \right) = – 27\\ \Leftrightarrow 3.x – 3.1 – 12x.x + 12x.1 + 12x.x + 12x.3 – 8.x – 8.3 = – 27\\ \Leftrightarrow 43x – 27 = – 27\\ \Leftrightarrow 43x = 0\\ \Leftrightarrow x = 0\end{array}\)

Chọn B