Tháng Sáu 5, 2023

Cho đoạn thẳng AB có độ dài 3cm và đường thẳng d . Đoạn thẳng A’B’ đối xứng với AB qua d . Độ dài đoạn thẳng A’B’ là:

Cho đoạn thẳng AB có độ dài 3cm và đường thẳng d . Đoạn thẳng A’B’ đối xứng với AB qua d . Độ dài đoạn thẳng A’B’ là:

A. 3cm

B. 6cm

C. 9cm

D. 12cm

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất đoạn thẳng đối xứng với đoạn thẳng qua một đường thẳng bất kì sẽ bảo toàn độ dài.

Lời giải chi tiết:

Ta thấy đoạn thẳng A’B’ đối xứng với AB qua d thì độ dài đoạn thẳng A’B’ bằng độ dài đoạn thẳng AB . Do đó \(A’B’ = AB = 3cm\)

Chọn A