Tháng Sáu 8, 2023

Cho \(A=\frac{3x-2}{{{x}^{2}}+2}\) . Giá trị của A khi \(x=-2\) là :

Cho \(A=\frac{3x-2}{{{x}^{2}}+2}\) . Giá trị của A khi \(x=-2\) là :

A. \(\frac{4}{3}\)

B. \(\frac{-2}{3}\)

C. \(\frac{2}{3}\)

D. \(\frac{-4}{3}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Phương pháp giải: Sử dụng kỹ năng tính toán.

Lời giải chi tiết:

Lời giải :

Khi x = – 2 ta có : \(A=\frac{3(-2)-2}{{{(-2)}^{2}}+2}=\frac{-8}{6}=\frac{-4}{3}.\)

Chọn D.