Tháng Ba 21, 2023

Cho AB và Ax là hai tia trùng nhau. Hãy chọn hình vẽ đúng:

Cho AB và Ax là hai tia trùng nhau. Hãy chọn hình vẽ đúng:

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

• Hình A: Hai tia AB và Ax chung gốc A.Hai tia AB và Ax cùng nằm trên đường thẳng chứa tia Ax nên hai tia AB và Ax là hai tia trùng nhau nên A đúng.

• Hình B: AB không phải là một tia nên B sai.

• Hình C: AB không phải là một tia nên C sai.

• Hình D: Hình vẽ tia Ax chưa đúng nên D sai.

Chọn đáp án A.