Tháng Ba 21, 2023

Những điểm cách điểm 3 năm đơn vị là:

Những điểm cách điểm 3 năm đơn vị là:

A. 7 và -1

B. 6 và -2

C. 2 và -2

D. 8 và -2

Hướng dẫn

Điểm nằm bên phải điểm 3 và cách điểm 3 năm đơn vị là: 8.

Điểm nằm bên trái điểm 3 và cách điểm 3 năm đơn vị là: -2.

Chọn đáp án D.