Tháng Ba 31, 2023

Cho số nguyên a lớn hơn -2 thì số nguyên a là:

Cho số nguyên a lớn hơn -2 thì số nguyên a là:

A. Số nguyên dương.

B. Số tự nhiên.

C. Số nguyên âm.

D. Số -1 và số tự nhiên.

Hướng dẫn

Ta có các số nguyên lớn hơn -2 là số -1 và số tự nhiên.

Nên số nguyên a là số -1 và số tự nhiên.

Chọn đáp án D.