Tháng Tư 19, 2024

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự a) Viết tên các tia gốc A, góc B, gốc C. b) Viết các tia trùng nhau. c) Xét vị trí của điểm A đối với tia BA và đối với tia BC

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự

a) Viết tên các tia gốc A, góc B, gốc C.

b) Viết các tia trùng nhau.

c) Xét vị trí của điểm A đối với tia BA và đối với tia BC

Hướng dẫn

a)

Có 6 tia: AB, AC, BC, BA, CA, CB

b) Các tia trùng nhau

+ Tia AB và tia AC trùng nhau.

+ Tia CB và tia CA trùng nhau.

c)

+ A thuộc tia BA.

+ A không thuộc tia BC.