Tháng Ba 21, 2023

Cho hình vẽ dưới đây: Góc AEB là góc chung của những tam giác nào:

Cho hình vẽ dưới đây:

Góc AEB là góc chung của những tam giác nào:

A. ΔAEB; ΔABD

B. ΔAEB; ΔAED

C. ΔAEB; ΔABC

D. ΔAEB; ΔAEC

Hướng dẫn

Ta có các tam giác có chứa góc AEB là: ΔAEB; ΔAED

Chọn đáp án B.