Tháng Tư 19, 2024

Cho tia AB, lấy M thuộc tia AB.Khẳng định nào sau đây đúng:

Cho tia AB, lấy M thuộc tia AB.Khẳng định nào sau đây đúng:

A. M và A nằm cùng phía so với B

B. M và B nằm cùng phía so với A

C. A và B nằm cùng phía so với M

D. M nằm giữa A và B

Hướng dẫn

Vì M thuộc tia AB nên M có thể nằm giữa A và B hoặc B nằm giữa A và M

Ta có hình vẽ:

• TH 1:

Từ hình vẽ ta thấy C sai.

• TH 2:

Từ hình vẽ ta thấy A, D sai.

Cả hai hình vẽ đều có M và B nằm cùng phía so với A nên B đúng.

Chọn đáp án B.