Tháng Năm 28, 2023

Cho \(A = \left( {\frac{{x + \sqrt x + 10}}{{x – 9}} + \frac{1}{{3 – \sqrt x }}} \right):\frac{1}{{\sqrt x – 3}}\) và \(B = \sqrt x + 1\) (với \(x \ge 0;\,\,x \ne 9\)) a) Tính giá trị của biểu thức B khi \(x = 16\) b) Rút gọn A c) Tìm giá trị của x để \(A > B\) A a) \(B = 5\) b) \(\frac{{x + 7}}{{\sqrt x + 3}}\) c) \(0 \le x < 1\) B a) \(B = 4\) b) \(\frac{{x + 7}}{{\sqrt x + 3}}\) c) \(0 \le x < 1\) C a) \(B = 5\) b) \(\frac{{x + 8}}{{\sqrt x + 3}}\) c) \(0 \le x < 1\) D a) \(B = 5\) b) \(\frac{{x + 7}}{{\sqrt x + 3}}\) c) \(0 \le x < 2\)

Cho \(A = \left( {\frac{{x + \sqrt x + 10}}{{x – 9}} + \frac{1}{{3 – \sqrt x }}} \right):\frac{1}{{\sqrt x – 3}}\) và \(B = \sqrt x + 1\) (với \(x \ge 0;\,\,x \ne 9\))

a) Tính giá trị của biểu thức B khi \(x = 16\)

b) Rút gọn A

c) Tìm giá trị của x để \(A > B\)

A a) \(B = 5\)

b) \(\frac{{x + 7}}{{\sqrt x + 3}}\)

c) \(0 \le x < 1\)

B a) \(B = 4\)

b) \(\frac{{x + 7}}{{\sqrt x + 3}}\)

c) \(0 \le x < 1\)

C a) \(B = 5\)

b) \(\frac{{x + 8}}{{\sqrt x + 3}}\)

c) \(0 \le x < 1\)

D a) \(B = 5\)

b) \(\frac{{x + 7}}{{\sqrt x + 3}}\)

c) \(0 \le x < 2\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

b) Quy đồng, thực hiện phép tính trong dấu ngoặc trước, ngoài dấu ngoặc sau

c) Lưu ý kết hợp điều kiện đầu bài

Lời giải chi tiết:

Cho \(A = \left( {\frac{{x + \sqrt x + 10}}{{x – 9}} + \frac{1}{{3 – \sqrt x }}} \right):\frac{1}{{\sqrt x – 3}}\) và \(B = \sqrt x + 1\) (với \(x \ge 0;\,\,x \ne 9\))

a) Tính giá trị của biểu thức B khi \(x = 16\)

Với \(x = 16\) ™ ta có \(B = \sqrt {16} + 1 = 4 + 1 = 5.\)

Vậy với \(x = 16\) thì \(B = 5\)

b) Rút gọn A

\(\begin{array}{l}A = \left( {\frac{{x + \sqrt x + 10}}{{x – 9}} + \frac{1}{{3 – \sqrt x }}} \right):\frac{1}{{\sqrt x – 3}} = \left[ {\frac{{x + \sqrt x + 10}}{{\left( {\sqrt x – 3} \right)\left( {\sqrt x + 3} \right)}} – \frac{1}{{\sqrt x – 3}}} \right].\left( {\sqrt x – 3} \right)\\\;\;\; = \left[ {\frac{{x + \sqrt x + 10 – \left( {\sqrt x + 3} \right)}}{{\left( {\sqrt x – 3} \right)\left( {\sqrt x + 3} \right)}}} \right].\left( {\sqrt x – 3} \right) = \frac{{x + 7}}{{\left( {\sqrt x – 3} \right)\left( {\sqrt x + 3} \right)}}.\left( {\sqrt x – 3} \right) = \frac{{x + 7}}{{\sqrt x + 3}}\end{array}\)

c) Tìm giá trị của x để \(A > B\)

\(\begin{array}{l}A > B \Leftrightarrow \frac{{x + 7}}{{\sqrt x + 3}} > \sqrt x + 1 \Leftrightarrow x + 7 > \left( {\sqrt x + 1} \right)\left( {\sqrt x + 3} \right)\\ \Leftrightarrow x + 7 > x + 4\sqrt x + 3 \Leftrightarrow 4\sqrt x < 4 \Leftrightarrow x < 1\end{array}\)

Kết hợp điều kiện ta được \(0 \le x < 1\) thì \(A > B.\)