Tháng Tư 19, 2024

Chia các đa thức: \(\eqalign{ & a)\;\left( {3{x^4} – 2{x^3} + 4x – 2{x^2} – 8} \right):\left( {{x^2} – 2} \right) \cr & b)\;\left( {2{x^3} – 26x – 24} \right):\left( {{x^2} + 4x + 3} \right) \cr & c)\;\left( {{x^3} – 7x + 6} \right):\left( {x + 3} \right) \cr & d)\;\left( {4{x^4} + 3{x^2} – 2x + 1} \right):\left( {{x^2} + 1} \right) \cr} \)

Chia các đa thức:

\(\eqalign{

& a)\;\left( {3{x^4} – 2{x^3} + 4x – 2{x^2} – 8} \right):\left( {{x^2} – 2} \right) \cr

& b)\;\left( {2{x^3} – 26x – 24} \right):\left( {{x^2} + 4x + 3} \right) \cr

& c)\;\left( {{x^3} – 7x + 6} \right):\left( {x + 3} \right) \cr

& d)\;\left( {4{x^4} + 3{x^2} – 2x + 1} \right):\left( {{x^2} + 1} \right) \cr} \)

Phương pháp giải:

– Đặt phép chia.

– Chia hạng tử bậc cao nhất của đa thức bị chia cho hạng tử bậc cao nhất của đa thức chia.

– Nhân kết quả tìm được với đa thức chia, rồi lấy đa thức bị chia trừ đi tích nhận được, hiệu tìm được gọi là dư thứ nhất.

– Chia hạng tử bậc cao nhất của dư thứ nhất cho hạng tử bậc cao nhất của đa thức chia, được kết quả lại thực hiện tương tự như trên, cho đến khi dư cuối cùng không thể chia được nữa.

Lời giải chi tiết: