Tháng Ba 31, 2023

Cao trào cách mạng lớn do Đảng lãnh đạo đầu tiên là cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Hãy cho biết cao trào Xô viết – nghệ tĩnh diễn ra vào những năm nào? Đáp: 1930 – 1931.

Cao trào cách mạng lớn do Đảng lãnh đạo đầu tiên là cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Hãy cho biết cao trào Xô viết – nghệ tĩnh diễn ra vào những năm nào?

Đáp: 1930 – 1931.