Tháng Mười Một 30, 2023

Câu nói: “Nghĩ lắm lúc bầm gan tím ruột Vạch trời cao mà tuốt gươm ra” Là của nhà chí sĩ yêu nước nào? Hồ Chí Minh Phan Bội Châu Huỳnh Thúc Kháng Huỳnh Hoa Thám

Câu nói: “Nghĩ lắm lúc bầm gan tím ruột

Vạch trời cao mà tuốt gươm ra”

Là của nhà chí sĩ yêu nước nào?

  • Hồ Chí Minh
  • Phan Bội Châu
  • Huỳnh Thúc Kháng
  • Huỳnh Hoa Thám