Tháng Mười 22, 2021

Bộ phận ngoại biên của hệ thần kinh của người gồm

Bộ phận ngoại biên của hệ thần kinh của người gồm
A. dây thần kinh và cơ quan thụ cảm.
B. dây thần kinh và hạch thần kinh.
C. hạch thần kinh và cơ quan thụ cảm.
D. dây thần kinh, hạch thần kinh và cơ quan thụ cảm.

Hướng dẫn

Bộ phận ngoại biên của hệ thần kinh của người gồm dây thần kinh và hạch thần kinh.
Đáp án cần chọn là: B