Tháng Mười 17, 2021

Dựa vào đâu mà hệ thần kinh người được phân biệt thành hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng ?

Dựa vào đâu mà hệ thần kinh người được phân biệt thành hệ thần kinh vận động và hệ thần
kinh sinh dưỡng ?
A. Cấu tạo
B. Chức năng
C. Tần suất hoạt động
D. Thời gian hoạt động

Hướng dẫn

Dựa vào chức năng hệ thần kinh được phân biệt thành:
– Hệ thần kinh cơ xương (vận động)
– Hệ thần kinh sinh dưỡng
Đáp án cần chọn là: B