Tháng Mười 19, 2021

Ở hệ thần kinh người, bộ phận trung ương không bao gồm thành phần nào dưới đây?

Ở hệ thần kinh người, bộ phận trung ương không bao gồm thành phần nào dưới đây?
A. Tiểu não
B. Trụ não
C. Tủy sống
D. Hạch thần kinh

Hướng dẫn

Bộ phận trung ương có não và tủy sống.
Hạch thần kinh thuộc bộ phận ngoại biên.
Đáp án cần chọn là: D