Tháng Ba 5, 2024

Bộ Chính trị Trung ương Đảng đồng chí Chiến dịch giải phóng Sài Gòn lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh vào ngày: a) Ngày 10 tháng 4 năm 1975. b) Ngày 14 tháng 4 năm 1975. c) Ngày 17 tháng 4 năm 1975. d) Ngày 20 tháng 4 năm 1975.

Bộ Chính trị Trung ương Đảng đồng chí Chiến dịch giải phóng Sài Gòn lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh vào ngày:

a) Ngày 10 tháng 4 năm 1975.

b) Ngày 14 tháng 4 năm 1975.

c) Ngày 17 tháng 4 năm 1975.

d) Ngày 20 tháng 4 năm 1975.