Tháng Tư 19, 2024

Biểu thức \(\sqrt[3]{{{{\left( {1 – \sqrt {2018} } \right)}^3}}} – \sqrt {2018} \) có giá trị bằng: A \(1\) B \( – 1\) C \(1 – 2\sqrt {2018} \) D \(2\sqrt {2018} – 1\).

Biểu thức \(\sqrt[3]{{{{\left( {1 – \sqrt {2018} } \right)}^3}}} – \sqrt {2018} \) có giá trị bằng:

A \(1\)

B \( – 1\)

C \(1 – 2\sqrt {2018} \)

D \(2\sqrt {2018} – 1\).

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Áp công thức: \(\sqrt[3]{{{A^3}}} = A\,\,\,\,\forall A.\)

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt[3]{{{{\left( {1 – \sqrt {2018} } \right)}^3}}} – \sqrt {2018} = 1 – \sqrt {2018} – \sqrt {2018} = 1 – 2\sqrt {2018} .\)

Chọn C