Tháng Ba 24, 2023

Biểu thức \(\sqrt {{{\left( {\sqrt 5 – 3} \right)}^2}} – \sqrt 5 \) có kết quả là: A \(3 + 2\sqrt 5 \) B \(3 – 2\sqrt 5 \) C \(2 – 3\sqrt 5 \) D \( – 3\)

Biểu thức \(\sqrt {{{\left( {\sqrt 5 – 3} \right)}^2}} – \sqrt 5 \) có kết quả là:

A \(3 + 2\sqrt 5 \)

B \(3 – 2\sqrt 5 \)

C \(2 – 3\sqrt 5 \)

D \( – 3\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \(\sqrt {{A^2}} = \left| A \right| = \left\{ \begin{array}{l}A\,\,\,khi\,\,\,A \ge 0\\ – A\,\,\,khi\,\,\,A < 0\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\sqrt {{{\left( {\sqrt 5 – 3} \right)}^2}} – \sqrt 5 = \left| {\sqrt 5 – 3} \right| – \sqrt 5 = 3 – \sqrt 5 – \sqrt 5 = 3 – 2\sqrt 5 .\,\,\,\,\left( {do\,\,\,\sqrt 5 – 3 < 0} \right).\)

Chọn B.