Tháng Năm 19, 2022

Biểu diễn các số: \(\frac{1}{4}\); \(0,25\); \(\frac{{ – \,25}}{{ – 100}}\); \(\frac{5}{{20}}\) bởi các điểm trên cùng một trục số ta được bao nhiêu điểm phân biệt?

Biểu diễn các số: \(\frac{1}{4}\); \(0,25\); \(\frac{{ – \,25}}{{ – 100}}\); \(\frac{5}{{20}}\) bởi các điểm trên cùng một trục số ta được bao nhiêu điểm phân biệt?

A. 1 điểm

B. 4 điểm

C. 3 điểm

D. 2 điểm

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

+ Rút gọn các phân số, đưa về cùng mẫu và so sánh các phân số.

+ Sử dụng: Các số hữu tỉ bằng nhau được biểu diễn bởi cùng một điểm trên trục số.

\(0,25 = \frac{{25}}{{100}} = \frac{1}{4};\frac{{ – 25}}{{ – 100}} = \frac{1}{4};\frac{5}{{20}} = \frac{1}{4}.\)

Nên \(\frac{1}{4} = 0,25 = \frac{{ – 25}}{{ – 100}} = \frac{5}{{20}}\)

Do đó các số \(\frac{1}{4};0,25\,;\,\frac{{ – 25}}{{ – 100}}\,;\,\frac{5}{{20}}\) được biểu diễn cùng một điểm trên trục số.

Chọn A.