Tháng Mười Hai 6, 2023

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt nam lần thứ IV đã khẳng định “Tiền đồ rạng rỡ của Tổ quốc Việt nam Xã hội Chủ nghĩa nằm trong tay … và …”. Câu nói trên còn thiếu một số từ. Hãy điền vào cho đủ và đúng. Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt nam lần thứ IV đã khẳng định “Tiền đồ rạng rỡ của Tổ quốc Việt nam Xã hội Chủ nghĩa nằm trong tay … và …”. Câu nói trên còn thiếu một số từ. Hãy điền vào cho đủ và đúng.

Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng