Tháng Ba 31, 2023

Bạn An nói rằng (-35) + 53 = 0; bạn Hòa nói rằng 676 + (-891) > 0, chọn câu đúng:

Bạn An nói rằng (-35) + 53 = 0; bạn Hòa nói rằng 676 + (-891) > 0, chọn câu đúng:

A. Bạn An đúng, bạn Hòa sai.

B. Bạn An sai, bạn Hòa đúng.

C. Bạn An và bạn Hòa đều đúng.

D. Bạn An và bạn Hòa đều sai.

Hướng dẫn

• Ta có: (-35) + 53 = (53 – 35) = 18 > 0 nên bạn An nói sai.

• Ta có: 676 + (-891) = -(891 – 676) = -215 < 0 nên bạn Hòa nói sai.

Vậy cả bạn An và bạn Hòa đều tính sai.

Chọn đáp án D.