Tháng Ba 24, 2023

Giá trị của biểu thức B = 8912 + x biết x = -6732

Giá trị của biểu thức B = 8912 + x biết x = -6732

A. Số nguyên dương nhỏ hơn 2000.

B. Số nguyên dương lớn 2000.

C. Số 0.

D. Số nguyên âm nhỏ hơn -100.

Hướng dẫn

Thay x = -6732 vào biểu thức B = 8912 + x, ta được:

B = 8912 + (-6732) = 8912 – 6732 = 2180 > 2000

Chọn đáp án B.