Tháng Tư 19, 2024

Chọn câu sai:

Chọn câu sai:

A. 678 + (-4) < 678

B. 4 + (-678) > -678

C. 678 + (-4) = 678

D. 4 + (-678) = -674

Hướng dẫn

• Ta có: 678 + (-4) = (678 – 4) = 674 < 678 nên A đúng, C sai.

• Ta có: 4 + (-678) = -(678 – 4) = -674 > -678 nên B, D đúng.

Chọn đáp án C.