Tháng Hai 7, 2023

Giá trị của biểu thức: (-40) + (-5) + 15 là:

Giá trị của biểu thức: (-40) + (-5) + 15 là:

A. -30

C. 60

B. -20

D. 50

Hướng dẫn

(-40) + (-5) + 15 =[(-40) + (-5)] + 15 = -45 + 15 = – (45 – 15) = -30

Chọn câu A