Tháng Tư 16, 2024

Bài Giải đi sớm được HCM sáng tác trên đường Người bị giải đi từ nhà lao Long An sang nhà lao ———– Tỉnh Tây Thiên Bảo Đồng Chính Lai Tân

Bài Giải đi sớm được HCM sáng tác trên đường Người bị giải đi từ nhà lao Long An sang nhà lao ———–

  • Tỉnh Tây
  • Thiên Bảo
  • Đồng Chính
  • Lai Tân