Tháng Mười Một 30, 2023

Bác viết thư hướng dẫn thiếu nhi cả nước làm công tác Trần Quốc Toản. Từ đấy, công tác Trần Quốc Toản ra đời và trở thành phong trào thi đua sôi nổi, hấp dẫn trong cả nước cho đến nay. Hãy cho biết Bác viết thư hướng dẫn thiếu nhi cả nước làm công tác Trần Quốc Toản vào tháng năm nào? Tháng 02 năm 1942 Tháng 5 năm 1945 Tháng 5 năm 1946 Tháng 02 năm 1948

Bác viết thư hướng dẫn thiếu nhi cả nước làm công tác Trần Quốc Toản. Từ đấy, công tác Trần Quốc Toản ra đời và trở thành phong trào thi đua sôi nổi, hấp dẫn trong cả nước cho đến nay. Hãy cho biết Bác viết thư hướng dẫn thiếu nhi cả nước làm công tác Trần Quốc Toản vào tháng năm nào?

  • Tháng 02 năm 1942
  • Tháng 5 năm 1945
  • Tháng 5 năm 1946
  • Tháng 02 năm 1948