Tháng Năm 31, 2023

\(B = \sqrt {{{\left( {5 + \sqrt 3 } \right)}^2}} + \sqrt {{{\left( {2 – \sqrt 3 } \right)}^2}} \) A \(B = 5\) B \(B = 7\) C \(B = 6\) D \(B = 8\)

\(B = \sqrt {{{\left( {5 + \sqrt 3 } \right)}^2}} + \sqrt {{{\left( {2 – \sqrt 3 } \right)}^2}} \)

A \(B = 5\)

B \(B = 7\)

C \(B = 6\)

D \(B = 8\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(\sqrt {{a^2}} = |a|\)Với \(a \in \,R\)

Lời giải chi tiết:

\(B = \sqrt {{{\left( {5 + \sqrt 3 } \right)}^2}} + \sqrt {{{\left( {2 – \sqrt 3 } \right)}^2}} \)

\(B = \sqrt {{{\left( {5 + \sqrt 3 } \right)}^2}} + \sqrt {{{\left( {2 – \sqrt 3 } \right)}^2}} = \left| {5 + \sqrt 3 } \right| + \left| {2 – \sqrt 3 } \right| = 5 + \sqrt 3 + 2 – \sqrt 3 = 7\)

Vậy \(B = 7\)

Chọn B